ولورین

در میان ابرقهرمانها، محبوب ترینشان آن دسته از قهرمانانی هستند که آن قدر نیرویشان ویرانگر است که تمایلی به بروز قدرتشان ندارند.