هوالمصور


برآمده از کهن ترین الگو ها بر جداره ی غارها_ در آن نخستین زمان که گاوها فربه و ببرها همدم انسان های نیمه وحشی بودند_

قامت کشیده تا رویای تصویر، رنگ و فرم را به حقیقت بدل کند،

و تا امروز، این کهن الگوهای بافته شده از تصویر و متن، دنیایی دیوانه وار را ترسیم می کند که در آن حشرات انسان ها را می گزند تا عدالت برقرار شود، تبهکاران از سر تفریح جنایت می کنند، هیولاها بین انسان ها زندگی می کنند و قهرمانان گروه گروه می میرند تا قهرمانان گروه گروه متولد شوند، 

و پرده بین آنچه هست و آنچه می تواند تصور شود نازک و نازک تر می شود...


این دنیای وحشیانه، غیر قابل باور و دوست داشتنی، نامش کمیک استریپ است: 

که حامل آزادترین تصورات کودکانه ی کودکان تا خردمندانه ترین فلسفه های بزرگ ترین بزرگان است،

این هنر کمیک است، یا آن طور که ما دوست داریم بنامیم اش: 

پی نمایی.


و ما، دوستداران این هنریم، همین.